ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  • ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
  • ΒΡΑΒΕΥΘΕΝΤΕΣ
  • ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Υποψηφιότητες για τα βραβεία προτείνονται από την Επιτροπή Επιλογής στο σύνολό της και/ή από μεμονωμένα μέλη της. Οι υποψηφιότητες μπορεί να αφορούν άτομα, ομάδες, συνδέσμους, οργανώσεις, επιχειρήσεις ή φορείς που σχετίζονται ή ενδιαφέρονται για τον χώρο του αθλητισμού.

2. Η Επιτροπή Επιλογής αποτελείται από προσωπικότητες του χώρου του αθλητισμού και καταξιωμένα μέλη της κυπριακής κοινωνίας. Τα μέλη της Επιτροπής επιλέγονται με κριτήριο το επαγγελματικό και επιστημονικό τους υπόβαθρο, καθώς και την εμπειρία και εξειδίκευσή τους σε συνάφεια με το αντικείμενο των βραβείων και των επιμέρους κατηγοριών βράβευσης.

3. Μια υποψηφιότητα μπορεί να κατατεθεί σε περισσότερες από μια Κατηγορίες Βράβευσης εφόσον η περιγραφή και το υποστηρικτικό υλικό αρμόζουν στην εκάστοτε Κατηγορία Βράβευσης.

4. Η Επιτροπή Επιλογής φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για τις υποψηφιότητες που προτείνει, καθώς και για την αλήθεια, πληρότητα και ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτές.

5. Οι συμμετέχοντες και οι υποψηφιότητες που υποβάλλονται δεν ανακοινώνονται δημοσίως. Με εξαίρεση τα αρμόδια στελέχη του ΚΟΑ και της Boussias Cyprus, οι συμμετέχοντες και οι υποβληθείσες υποψηφιότητες γνωστοποιούνται στα μέλη της Επιτροπής Επιλογής και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΑ για τους σκοπούς της αξιολόγησης.
Σημείωση: Κατά την Τελετή Απονομής των βραβείων και μετά την ολοκλήρωσή της, δημοσίως ανακοινώνονται οι τρεις επικρατέστερες υποψηφιότητες από τις οποίες προκύπτει και η βραβευθείσα.

6. Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΟΑ πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία και τις παρατηρήσεις που έχει θέσει υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου η Επιτροπή Επιλογής. Ως γενική αρχή, σε κάθε κατηγορία μπορεί να δοθεί ένα βραβείο σε άτομο ή σε οργανισμό, όπου η κατηγορία επιτρέπει τη βράβευση ατόμων και συνόλων.
Σημείωση: Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΟΑ μπορεί να επιλέξει να μην δώσει βραβείο σε μια κατηγορία αν κρίνει ότι οι υποψηφιότητες δεν ανταποκρίνονται στα ποιοτικά ζητούμενα του οργανισμού.

7. Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, η Επιτροπή Επιλογής και η BOUSSIAS Cyprus, δεν φέρουν καμία ευθύνη για στοιχεία τα οποία ενδέχεται να δημοσιοποιηθούν μετά τη βράβευση.

8. Η Επιτροπή Επιλογής και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΟΑ διατηρούν το δικαίωμα να συγχωνεύσουν / τροποποιήσουν / ακυρώσουν κατηγορίες και/ή υποψηφιότητες, καθώς και να μεταφέρουν υποψηφιότητες σε διαφορετικές κατηγορίες.

9. Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει στοιχεία του κειμένου της υποψηφιότητας, σήματα και διακριτικά γνωρίσματα, στο πλαίσιο προβολής των βραβευθέντων.

10.Τα βραβεία ανακοινώνονται στην Τελετή Απονομής, ο τρόπος διεξαγωγής της οποίας θα είναι προσαρμοσμένος στις υγειονομικές συνθήκες που θα επικρατούν στη χώρα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

11. Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους του διαγωνισμού ή να αναβάλει ή ματαιώσει τη διοργάνωση, σε οποιαδήποτε φάση της, εάν συντρέχει σοβαρός λόγος. Σε κάθε περίπτωση, οι εμπλεκόμενοι θα ενημερωθούν σχετικά μέσω email. Οι υποψήφιοι στα βραβεία ουδεμία αξίωση δύνανται να προβάλλουν έναντι του ΚΟΑ, της Επιτροπής Επιλογής ή της Boussias Cyprus απορρέουσα από τις ως άνω ενέργειες, καθώς και εν γένει από τη συμμετοχή τους στα βραβεία. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Επιλογής και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΑ δεν αμφισβητούνται.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Καταγραφή υποψηφιοτήτων, με μέριμνα για εξακρίβωση των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτές.

2. Καταγραφή σκεπτικού/λόγων για τους οποίους προτείνονται προς βράβευση.

3. Καταγραφή των επικρατέστερων υποψηφιοτήτων ανά κατηγορία βράβευσης.
Επισημαίνεται ότι σε κατηγορίες όπου μπορούν να βραβευθούν άτομα και σύνολα, η καταγραφή είναι ζητούμενο να περιλαμβάνει από 3 μέχρι 5 υποψηφιότητες για την ατομική βράβευση και τουλάχιστον 3 μέχρι 5 υποψηφιότητες για τη βράβευση του συνόλου.

ΒΡΑΒΕΥΘΕΝΤΕΣ

Οι βραβευθέντες λαμβάνουν:

Το λογότυπο των βραβείων της φετινής διοργάνωσης με τη συγκεκριμένη βράβευση στην κατηγορία της. Μπορεί να αξιοποιηθεί σε εκστρατείες δημοσιότητας, σε ιστοσελίδες, στα κοινωνικά δίκτυα, σε ηλεκτρονικές υπογραφές, και οπουδήποτε αλλού εκτιμάται ότι θα προσδώσει τη δημοσιότητα που απαιτείται.

Αγαλματίδιο (έπαθλο) για κάθε βραβείο.

Βίντεο της βράβευσης, προς αξιοποίηση της διάκρισης στις προσωπικές τους σελίδες κοινωνικής δικτύωσης.

Αναφορά όλων των βραβεύσεων στον τελικό πίνακα νικητών στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης.

Δημοσιότητα μέσω Δελτίων Τύπου, που αποστέλλεται σε χορηγούς επικοινωνίας και θεσμικούς φορείς, με παραπομπή στον τελικό πίνακα νικητών.

Προβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και της ΒOUSSIAS Cyprus.

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

1. Τίτλος υποψηφιότητας / ενέργειας
Ο τίτλος της υποψηφιότητας με πεζοκεφαλαία γράμματα, όπως προτείνεται να ανακοινωθεί στο βραβείο.

2. Περιγραφή & Στοιχεία Υποψηφιότητας (έως 1000 λέξεις)
Χρησιμοποιείστε απλή γλώσσα για να εξηγήσετε γιατί θεωρείτε ότι η προτεινόμενη υποψηφιότητα αξίζει βράβευσης στην κατηγορία. Στο κείμενο μπορεί να περιλαμβάνονται links.

3. Gallery (προαιρετικά – 5 αρχεία – αρχεία png, jpg ή gif, έως 5 ΜΒ το αρχείο)
Οπτικό υλικό που συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

4. Video Link (προαιρετικά – YouΤube, Vimeo, Wistia, Loom ή Facebook Video)
Συνδέσμους για σχετικά βίντεο αναφορικά με την υποψηφιότητα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ